Październik 2, 2015

Statut Fundacji

Statut
Fundacji Zwierzętom w Potrzebie
z siedzibą w Elblągu
sporządzony dnia 09.12.2014

zmieniony 25.08.201
zmieniony 07.10.2015

 

TEKST JEDNOLITY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1
 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Zwierzętom w Potrzebie i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów Dorotę Bugajską, Annę Marię Kamińską, Annę Tylikowską i Agnieszkę Wierzbicką zwane dalej „Fundatorkami”, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Elblągu przy ulicy Saperów 6 dnia 09 grudnia 2014 roku; działa na podstawie przepisów:
 3. ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203-tekst jednolity),
 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami)
 5. niniejszego Statutu.
 • 2
 1. Fundacja jest organizacją społeczną, zajmującą się ekologią i ochroną zwierząt.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg w województwie warmińsko – mazurskim.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i po za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4

Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 • 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • 6

Fundację tworzy się na czas nieograniczony.

 1. CELE FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA
 • 7

Celem Fundacji jest:

 1. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt.
 2. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zwierząt, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących.
 3. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
 4. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom i ochrony zwierzętom wolnożyjącym.
 • 8

Fundacja będzie realizowała swe cele poprzez:

 1. Tworzenie, prowadzenie oraz utrzymywanie schronisk dla bezdomnych zwierząt we współpracy z właściwymi organami samorządu terytorialnego.
 2. Prowadzenie hoteli, ośrodków dla zwierząt oraz podejmowanie innych działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt.
 3. Umieszczanie porzuconych, krzywdzonych i potrzebujących pomocy zwierząt
  w schroniskach, hotelach i ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty.
 4. Wspieranie organizacyjne oraz finansowe placówek świadczących pomoc zwierzętom.
 5. Prowadzenie działalności adopcyjnej zwierząt poprzez wyszukiwanie dla nich opiekunów.
 6. Wdrażanie, propagowanie i promocja programu antykoncepcji, sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt oraz przeciwdziałanie w niekoncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych (nieprodukcyjnych).
 7. Zwalczanie wszelkich form znęcania się nad zwierzętami poprzez współpracę
  z Policją, Strażą Miejską, Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi organizacjami, w celu ujawniania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom.
 8. Organizowanie i finansowanie kursów edukacyjnych, warsztatów i spotkań
  dla ludności w zakresie potrzeb zwierząt i rozwoju idei ich humanitarnego traktowania.
 9. Organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych idei humanitarnego stosunku do zwierząt.
 10. Współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.
 11. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu, osobistościami życia publicznego, organizacjami pozarządowymi w celu propagowania humanitarnego stosunku do zwierząt, wskazywania ich potrzeb oraz w celu eliminacji wszelkich form okrucieństwa wobec zwierząt.
 12. Dożywianie i leczenie zwierząt.
 13. Opracowanie i wdrażanie programu identyfikacji zwierząt w celu otoczenia
  ich ochroną i opieką.
 14. Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania lub zmiany przepisów dotyczących praw zwierząt oraz aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia aktów prawnych w tym zakresie.
 15. Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt poprzez wydawanie i kolportaż ulotek oraz plakatów, przekazywanie informacji za pośrednictwem radia i telewizji oraz publiczne pokazy filmowe.
 16. Prowadzenie punktów informacyjnych w zakresie możliwości adopcji i identyfikacji zwierząt, umieszczanie zwierząt w domach tymczasowych, a także możliwości otrzymania dla nich innej pomocy.
 17. Dofinansowywanie działalności wydawniczej poświęconej propagowaniu idei humanitarnego stosunku do zwierząt.
 18. Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz bezdomnych i krzywdzonych zwierząt
  w kraju i za granicą.
 19. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
 20. Prowadzenie nieodpłatnej zbiórki surowców wtórnych.
 21. Przyznawanie nagród, odznak, medali honorowych i wyróżnień osobom fizycznym
  i prawnym za działalność na rzecz humanitarnego stosunku do zwierząt.
 22. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.
 • 8a

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet: 47.91.Z
 2. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami: 47.99.Z
 3. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach: 47.79.Z
 4. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków: 58.14.Z
 5. Wydawanie książek: 58.11.Z
 6. Wydawanie gazet: 58.13.Z
 7. Pozostała działalność wydawnicza: 58.19.Z
 8. Pozostałe drukowanie: 18.12.Z
 9. Działalność fotograficzna: 74.20.Z
 10. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane: 85.59.B
 • 9

Dla realizacji celów statutowych w części obejmującej działalność pożytku publicznego, fundacja prowadzi:

 1. działalność statutową nieodpłatną, prowadzoną w następującym zakresie:
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  3. promocji i organizacji wolontariatu;
  4. turystyki i krajoznawstwa.
 2. działalność statutową odpłatną, prowadzoną w następującym zakresie:
  1. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  3. promocji i organizacji wolontariatu;
  4. turystyki i krajoznawstwa.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 • 10

Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.

 • 11
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały.
 2. Decyzję o utworzeniu oddziału Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
  3. Uchwała o utworzeniu Oddziału Fundacji określa przede wszystkim:
  a) nazwę, siedzibę oraz obszar działania Oddziału Fundacji,
  b) osobę kierującą Oddziałem Fundacji.
 • 12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbliżona z celami statutowymi Fundacji.

 • 13

Działania powyższe Fundacja będzie prowadzić w oparciu o pomoc osób, instytucji, organizacji (krajowych i gospodarczych), a także organów państwowych, samorządowych, zagranicznych i innych.

 • 14

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego
lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 • 15

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

III. MAJĄTEK FUNDACJI

 • 16
 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3.000,00 złotych wniesiony gotówką przez fundatorki oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.500,00 złotych.
 • 17

Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

 1. darowizn, spadków i zapisów;
 2. dotacji i subwencji osób prawnych;
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. odsetek oraz depozytów bankowych;
 6. dochodów z działalności gospodarczej;
 7. nawiązek zasądzanych na cel społeczny przez sąd;
 8. dochodów z darów.
 • 18
 1. Dochody Fundacji przeznaczane są na jej działalność statutową.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów decyzją Zarządu Fundacji mogą
  być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Za zobowiązania wynikające z działalności statutowej i gospodarczej Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.
 4. Majątkiem Fundacji dysponuje Zarząd Fundacji.
 1. ORGANY FUNDACJI

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 • 19
 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Fundatorzy podejmą stosowną uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia.

 

KOMPETENCJE FUNDATORÓW

 • 20
 1. Uchwały Fundatorów podejmowane są większością głosów przy udziale wszystkich Fundatorów.
 2. Każdy Fundator ma jeden głos.
 • 21

Do Fundatorów należy:

 1. ustanowienie statutu fundacji;
 2. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji;
 3. ocena realizacji celów Fundacji;
 4. podejmowanie decyzji o kontynuacji działalności;
 5. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie
  mu absolutorium;
 7. podejmowanie decyzji w sprawach zgłaszanych przez Zarząd Fundacji;
 8. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu;
 9. wprowadzanie zmian w statucie Fundacji;
 10. podpisywanie umów z Zarządem Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

 • 22
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany
  na okres 3 lat.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 • 23

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

 • 24

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa, pozostali są Członkami Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 • 25
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Fundatorów.
 • 26

Do Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie jej na zewnątrz;
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
 3. sporządzanie regulaminu pracy Zarządu;
 4. sporządzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Fundacji;
 5. sprawowanie nadzoru nad jej majątkiem;
 6. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia
  dla pracowników Fundacji;
 8. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, odpowiadanie za realizację jej celów statutowych;
 9. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji;
 10. występowanie z wnioskiem w sprawie likwidacji Fundacji;
 • 27

Zarząd może powołać Radę Programową jako organ doradczy i opiniujący, w składzie co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych spośród przedstawicieli: nauki, weterynarii, krajowych i regionalnych stowarzyszeń, związków oraz innych organizacji i instytucji.

 • 28

W celu sprawniejszej realizacji celów statutowych, Zarząd może powoływać także inne stałe lub tymczasowe organy doradcze Fundacji, jak komisje i sekcje.

 • 29

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.

 • 30

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

 • 31

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

 • 32
 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określają Fundatorzy
 1. ZMIANA STATUTU
 • 33

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

 • 34

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność wszystkich Fundatorów.

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI
 • 35

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w odpowiednich rozmiarach, dla uzyskania środków na realizację swych celów statutowych.

 • 36

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

 • 37
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona
  lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy bezwzględną większością głosów.
 3. Likwidację przeprowadza Prezes ostatniego Zarządu, chyba że Fundatorzy w uchwale wyznaczą innego likwidatora. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządy Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji i stowarzyszeń o zbliżonych celach.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 38
 1. Postanowienia Statutu Fundacji są nadrzędne wobec regulaminów i uchwał Fundacji.
 2. Uchwały i regulaminy podjęte wbrew postanowień Statutu Fundacji są nieważne.

 

Podpisy Fundatorów:

 

Dorota Bugajska

Anna Kamińska

Anna Tylikowska

Agnieszka Wierzbicka